Wedstrijdreglement

1 Inleiding

1.1 Dit wedstrijdreglement bevat de algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd WIN EEN REIS – exacte naam nog te bepalen (de “Wedstrijd”), die wordt georganiseerd door Adecco Personnel Services NV, Noordkustlaan 16b, 1702 Groot-Bijgaarden, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0404 221 962 en Adecco Luxembourg SA, 5, Zone d'activités industrielles Bourmicht, L-8070 Bertrange, ingeschreven in het Luxemburgs register onder het nummer B34858 (hierna te noemen "Adecco").

1.2 Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke eventuele beslissing van de organisator met betrekking tot de wedstrijd. In geval van een geschil zijn hun beslissingen van toepassing zonder mogelijkheid van beroep.

2 Deelname aan de wedstrijd

2.1 Wie kan deelnemen?

Iedere persoon, met woonplaats te of werkend in het Koninkrijk België of het Groothertogdom Luxemburg, ouder dan 18 jaar mag deelnemen, met uitzondering van de “interne” personeelsleden van Adecco of de ondernemingen die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Personeelsleden en hun gezinsleden van Adecco Personnel Services N.V., Adecco Coordination Center NV, Adecco Construct NV, Adecco Professional Staffing NV, XPE Group NV, Lee Hecht Harrison NV, Spring Professional Luxembourg SA, Badenoch & Clark Luxembourg SàRL en Adecco Luxembourg SA mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

2.2 Hoe deelnemen?

2.2.1 Om in aanmerking te komen voor de prijzen, moeten de deelnemers in de periode van 19 januari 2022 tot en met 31 maart 2022:

 • minstens één (1) dag als uitzendkracht, jobstudent of flexi-jobber via Adecco Personnel Services NV, Adecco Construct NV of Adecco Professional Staffing NV voor een klant van een van deze vennootschappen gewerkt hebben of minstens één (1) dag als uitzendkracht via Adecco Luxembourg SA voor een klant van deze vennootschap gewerkt hebben ;
 • én deelnemen aan de wedstrijd door het formulier op www.adecco.be/wineenreis in te vullen (hierbij dient het emailadres ingevuld te worden dat gebruikt werd bij de inschrijving bij Adecco als (kandidaat-)uitzendkracht en gebruikt wordt als login voor MyAdecco) en de schiftingsvraag te beantwoorden uiterlijk op 31 maart 2022.

2.3 Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Er kan slechts één deelname of één prijs per deelnemer aanvaard worden.

2.4 Een jury wordt samengesteld door de directie van Adecco. De leden van de jury getuigen bij deze wedstrijd en stellen de rangschikking van winnaars op volgens de voorwaarden van dit reglement.

2.5 Een rangschikking van winnaars wordt gemaakt op basis van de antwoorden op de schiftingsvraag waarbij als criterium geldt het correcte antwoord het dichtst benaderen. Bij een ex-aequo geldt het chronologisch criterium.

2.6 De winnaars worden persoonlijk per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht. Na kennisgeving van de winnaar door Adecco worden de namen van de winnaars en het juiste antwoord op de schiftingsvraag definitief vastgesteld door Adecco op 30 april 2022. De namen van de winnaars worden desgevallend gepubliceerd op de website www.adecco.be/wineenreis.

2.7 Adecco behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten, zonder recht op een prijs, schadevergoeding of enig ander rechtsmiddel.

3 Hoe de wedstrijd werkt

3.1 Er wordt géén vergoeding of bijdrage gevraagd om deel te nemen aan de Wedstrijd.

3.2 De vragen en antwoorden, en de eventuele wijzigingen daarvan, kunnen niet worden betwist. In geval van twijfel of vergissing met betrekking tot het juiste antwoord of de aanwijzing van de winnaars, zal Adecco alle maatregelen nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. De lijst van winnaars kan niet worden aangevochten.

3.3 Over de regels, vragen, wedstrijdmechanismen of selectieprocedures wordt niet telefonisch of schriftelijk gecorrespondeerd. Deelnemers die zich niet aan de regels houden, worden automatisch uitgesloten van verdere deelname.

3.4 Te late inzendingen (na de vastgestelde sluitingsdatum van het vergelijkend onderzoek) worden niet in aanmerking genomen, ongeacht de reden voor de vertraging. Adecco wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband af.

3.5 Onvolledige antwoorden worden niet aanvaard.

4 Prijzen

4.1 Het is niet mogelijk de prijs over te dragen, te ruilen of in geld om te zetten, ongeacht de gebruikte methode.

4.2 De prijs wordt toegekend aan de opgegeven naam en adres en is niet overdraagbaar.

4.3 Adecco heeft echter de mogelijkheid om een prijs op elk moment te wijzigen, om productie- of inhoudelijke redenen.

4.4 De prijs is beperkt tot de prijs zoals vermeld in de specifieke wedstrijdregels of anderszins. Er kan op geen enkele manier van worden uitgegaan dat Adecco aanvullende diensten of producten levert of toekent die verband houden met de prijs.

4.5 Indien de prijs een reis of een recht van toegang tot of deelname aan een bepaalde activiteit inhoudt, omvat deze alleen die reis of dat recht van toegang of deelname, tenzij anders is bepaald (niet inbegrepen zijn bvb reisverzekeringen, persoonlijke uitgaven, kosten voor het verkrijgen van geldige reisdocumenten, …). Het is de verantwoordelijkheid van de organisator van de reis of de activiteiten om alle voorwaarden vast te stellen (bvb beschikken over geldige reisdocumenten). Indien de winnaar niet op de gevraagde datum en tijd of aanwezig kan zijn of in een bepaalde periode beschikbaar is, vervalt de prijs in hoofde van deze winnaar en heeft hij/zij geen recht op enige vergoeding of schadeloosstelling van Adecco. Dit geldt ook als de activiteit om welke reden dan ook wordt geannuleerd of uitgesteld.

4.6 Als de prijs een cadeaubon is, kan de geldigheid beperkt zijn in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de cadeaubon niet kan gebruiken voor het verstrijken van de geldigheidsdatum, heeft hij/zij geen recht op enige schadevergoeding of compensatie van Adecco.

4.7 Door deelname aan de wedstrijd, maakt de deelnemer kans op 1 van de 3 vakanties, volgens volgende modaliteiten (en onder voorbehoud van de overige bepalingen van dit reglement):

 • Vliegreis met vertrek vanuit Brussel-Zaventem en hotel in “all-in” formule (niet inbegrepen/optioneel bij te boeken: ruimbagage + transfer op de bestemming + verzekeringen), waarbij hotel te kiezen is in de beschikbare periode en ifv beschikbaarheid uit volgende hotels:
  • Hotel Vasia Resort & Spa (link)
  • Hotel Blue Marine (link)
 • Voor 2 personen
 • Voor 8 dagen / 7 nachten, in ofwel de periode van 1 mei 2022 tot en met 30 juni 2022 ofwel van 1 september 2022 tot en met 31 oktober 2022, buiten de schoolvakanties
 • Geboekt via Adecco’s partner (Sunweb).

5 Toezicht op de Wedstrijd

5.1 Adecco zal toezien op het goede verloop van de Wedstrijd. Indien niet aan alle voorwaarden van het reglement wordt voldaan of in geval van misbruik, misleiding, fraude of kwade trouw, behoudt Adecco zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem of haar ook uit te sluiten van andere wedstrijden van Adecco en om elke maatregel te treffen dienaangaande.

5.2 In bovengenoemde gevallen behoudt Adecco zich tevens het recht voor de deelnemer te vragen een eventueel reeds toegekende prijs terug te geven en schadevergoeding te eisen voor het door Adecco geleden verlies (met inbegrip van schade aan het merk of de reputatie).

5.3 Het resultaat van de Wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Het kan niet worden betwist. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd (noch per post, noch per e-mail, noch per telefoon) met Adecco of de organisator van de wedstrijd. De aanduiding en de bekendmaking van de namen van de winnaars zijn definitief.

6 Verantwoordelijkheid

6.1 Deelneming aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van Internet, met name wat betreft de technische diensten, het risico van onderbrekingen en meer in het algemeen de risico's die verbonden zijn aan elke verbinding en overdracht via Internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele verduistering en de risico's van besmetting door eventuele virussen die via het netwerk worden verspreid.

6.2 Derhalve wijst Adecco alle verantwoordelijkheid af voor, onder andere

 • transmissies via het internet,
 • storingen in het internet en/of de gebruikte software,
 • gevolgen als gevolg van virussen, bugs, anomalieën, technische storingen,
 • alle technische, hardware- en softwarefouten van welke aard dan ook.

6.3 Adecco wijst alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade als gevolg van een onderbreking, een storing, de uitsluiting van deelnemers en de sluiting van de wedstrijd om welke reden dan ook. Deze disclaimer is eveneens van toepassing op alle directe of indirecte schade die het gevolg is van een verbinding met haar website. Elke deelnemer moet de nodige maatregelen treffen om zijn eigen gegevens en/of softwareprogramma's die op zijn computerapparatuur en/of website zijn geïnstalleerd, te beschermen tegen welke aanval dan ook. De toegang tot de Adecco-site en de deelname aan de wedstrijd vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de deelnemers.

6.4 Adecco wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af indien deze wedstrijd wordt gewijzigd, ingekort of geannuleerd ten gevolge van overmacht of om redenen buiten haar wil. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen, uit te stellen, in te korten of af te gelasten indien de omstandigheden dit vereisen. Adecco aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid. Drukfouten, spelfouten, tikfouten of andere fouten houden geen enkele verplichting in.

6.5 Adecco is niet verantwoordelijk voor schade, letsel of ongevallen die zich kunnen voordoen na het winnen van een prijs en/of het deelnemen aan een wedstrijd.

6.6 Adecco is niet verantwoordelijk indien een deelnemer zijn/haar prijs niet heeft ontvangen omdat hij/zij onvoldoende, onvolledige of onjuiste contactgegevens heeft opgegeven bij deelname.

6.7 Adecco is niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van het postkantoor en/of bezorgbedrijven tijdens de bezorging van een prijs (bijv. vertraging, beschadiging, staking of verlies). Voor de levering van een dringende prijs (bv. een toegangsticket) kan Adecco de deelnemer vragen om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Als de deelnemer op dat moment niet kan worden bereikt, kan Adecco de prijs aan een andere deelnemer toekennen, zonder mogelijkheid tot beroep.

6.8 Adecco kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien Adecco genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren, het wedstrijdreglement te wijzigen of het wedstrijdformaat aan te passen.

6.9 Adecco is niet verantwoordelijk voor incidenten die voortvloeien uit de aanvaarding van de prijs door de winnaar en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een defect aan de prijs of indien de prijs niet aan de gewekte verwachtingen voldoet.

7 Persoonsgegevens

7.1 Adecco garandeert dat de eventueel door de deelnemer verstrekte gegevens op een eerlijke en wettige manier zullen worden verzameld en verwerkt, in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Meer details kunnen geraadpleegd worden in deze privacy policy (link).

7.2 Bij deelname kan de deelnemer ermee akkoord gaan dat indien een prijs gewonnen wordt, de winnaar eventueel met foto, naam en woonplaats kan verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kan worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

7.3 Vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan quality@adecco.be.

8 Adecco's rol

8.1 Adecco controleert het goede verloop van de Wedstrijd en heeft de uiteindelijke bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het goede verloop van de Wedstrijd te waarborgen, kan zij alle beslissingen nemen die deze Wedstrijd, een deel ervan of een fase ervan, al dan niet tijdelijk, inkorten, uitstellen, wijzigen, toewijzen, verlengen of annuleren. Om dezelfde redenen kan Adecco clausules aan dit reglement toevoegen, die dan deel van dit reglement zullen gaan uitmaken. Adecco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze acties.
Ondanks alle zorg die Adecco aan de voorbereiding en vormgeving van de website en aan de organisatie van het vergelijkend onderzoek besteedt, kan niet worden uitgesloten dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of ontoereikend is (bijv. tikfouten, fouten in afbeeldingen, enz.). Deze fouten zijn niet bindend voor Adecco en kunnen haar niet worden tegengeworpen.

9 Raadpleging van het wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement en elke eventuele aanpassing of wijziging ervan kan geraadpleegd worden op de website www.adecco.be/win-een-reis (exacte link nog te bepalen).

10 Geschillenregeling

10.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.

11 Aanvaarding

11.1 Door deel te nemen aan wedstrijden van Adecco, aanvaardt de deelnemer volledig de regels van deze wedstrijd, evenals elke beslissing die door Adecco in verband met de wedstrijd wordt genomen.

11.2 De Nederlandstalige versie van dit wedstrijdreglement primeert. In geval van twijfel of conflict met anderstalige versies, zal deze Nederlandstalige versie voorrang hebben.

11.3 Indien nodig kan Adecco de algemene regels van deze wedstrijd te allen tijde wijzigen.

11.4 De regels worden gepubliceerd op de website van Adecco, waar ze op elke gewenste manier kunnen worden afgedrukt.