Gebruiksvoorwaarden


Laatste update: januari 2023


Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") bevatten de voorwaarden voor het gebruik van onze website (de "Website") die wordt beheerd door Adecco (hierna te noemen "Adecco", "wij" of "ons"", voor meer informatie, ga naar "LEGAL INFO") inclusief de inhoud die via deze website beschikbaar wordt gesteld.

Hieronder vindt u een index, zodat u desgewenst direct naar de relevante onderdelen kunt gaan.

INDEX

 

1. Aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden

Door de Website te gebruiken, bevestigt u ("u") dat u de Gebruiksvoorwaarden die op het moment van uw bezoek aan de Website van kracht zijn, aanvaardt en ermee instemt deze Gebruiksvoorwaarden na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze Website. Wij raden u aan een kopie van deze voorwaarden te printen of te downloaden voor toekomstige raadpleging.

De inhoud (de "Inhoud") die wij u via de Website ter beschikking stellen kan onderworpen zijn aan bijkomende bijzondere voorwaarden ("Bijzondere Voorwaarden") die u aanvaardt telkens wanneer u dergelijke Inhoud opent. In het geval van een conflict of tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en enige Bijzondere Voorwaarden, prevaleren de Bijzondere Voorwaarden boven deze Gebruiksvoorwaarden.

 

2. Toegang tot de website

Toegang tot de Website is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor om de Inhoud die wij op de Website aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen om wijzigingen in onze producten, onze diensten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke professionals weer te geven.

Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot bepaalde delen van de Website of de gehele Website beperken. Een dergelijke beperking is naar ons eigen goeddunken om welke reden dan ook, inclusief het schenden van de Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de site voor onwettige of immorele doeleinden of het schenden van de integriteit, veiligheid of reputatie van de website, of om ons in staat te stellen de website en/of de inhoud te onderhouden, te verbeteren of te wijzigen.

Wij garanderen geen continue, ononderbroken en veilige toegang tot de Website en zijn niet aansprakelijk indien de Website om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk, op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

Wij garanderen niet dat de functionele aspecten van de Website en/of de Inhoud foutloos zullen zijn of dat de servers die deze ter beschikking stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

 

3. Gebruik van de website

U blijft vrij om uw eigen beslissingen te nemen en bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat u van de Website maakt.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn voor uw toegang tot de Website. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot de Website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele toepasselijke Bijzondere Voorwaarden en dat zij deze naleven.

Als u een gebruikersidentificatiecode, gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. Wij hebben het recht om op elk moment een door u gekozen of door ons toegewezen gebruikersidentificatiecode of wachtwoord onbruikbaar te maken, indien u naar onze mening een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.

Door de website te bezoeken, stemt u ermee in dat u geen handelingen zult verrichten die ons imago, onze belangen of rechten of die van onze gelieerde ondernemingen ("Adecco Group Companies") kunnen schaden, of die de website kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of overbelasten, of die het normale gebruik van de website door andere bezoekers op enigerlei wijze kunnen belemmeren.

Wij passen redelijke veiligheidsmaatregelen toe die voldoende zijn om het bestaan van virussen op te sporen. U moet zich er echter van bewust zijn dat de bestaande veiligheidsmaatregelen voor computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat wij daarom niet kunnen garanderen dat er geen virussen of andere elementen zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in uw computersystemen (hardware en software) of in uw gegevens en bestanden die zich in uw systemen bevinden.

U mag onze Website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is te introduceren. U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of een server, computer of database die met onze Website is verbonden. U mag onze Website niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een distributed denial-of-service aanval. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze Website te gebruiken ophouden.

 

4. Inhoud

Wij zijn niet verplicht de juistheid van de Inhoud te controleren en garanderen niet de bruikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid of relevantie van de Inhoud en/of dat deze Inhoud actueel is. Wij sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor fouten of weglatingen met betrekking tot de Inhoud en de Website, behalve voor zover deze aansprakelijkheid voortvloeit uit onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of uit overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

De opname van de inhoud op de website vormt op geen enkele wijze de levering van personeelsdiensten of andere diensten. Adecco en de bedrijven van de Adecco Group sluiten uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid uit voor beslissingen die u op basis van de inhoud neemt.

 

5. Geen zakelijke relatie of investeringsaanbod

De Website is niet bedoeld om een zakelijke relatie van welke aard dan ook tussen u en ons tot stand te brengen.

De informatie op de website vormt geen aanbod of verzoek tot aankoop of vervreemding van, handel in of transacties met Adecco-effecten. U mag niet op deze informatie vertrouwen om beleggingsbeslissingen te nemen.

 

6. Intellectuele eigendomsrechten

Alle Content op de Website is ofwel eigendom van ons of is in licentie gegeven voor gebruik door ons. Alles wat u ziet of leest op de Website (zoals afbeeldingen, foto's, illustraties, teksten, videoclips en andere materialen) is wereldwijd beschermd door auteursrecht, ontwerp, handelsmerk en andere intellectuele eigendomswetten.

U moet altijd alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud respecteren, ongeacht of deze eigendom zijn van ons, de bedrijven van de Adecco Group of van derden. U mag de inhoud niet verkrijgen of proberen te verkrijgen via andere middelen of procedures dan die welke u via de website ter beschikking zijn gesteld.

In geen geval verlenen deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website u andere rechten op de Website of de Inhoud dan die welke in deze Gebruiksvoorwaarden of in de Bijzondere Voorwaarden zijn uiteengezet.

Daarom is het u uitdrukkelijk verboden delen van de website of de inhoud te reproduceren, te bewerken, te distribueren of openbaar te maken, of beschikbaar te maken, te extraheren, te hergebruiken, opnieuw te verzenden of op enige andere wijze te gebruiken, op welke wijze of via welke procedure dan ook, behalve wanneer dit is toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden of in de relevante speciale voorwaarden, of wanneer u dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of wanneer de Adecco Group of de houder van de relevante rechten hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

 

7. Links van onze Website en linken naar onze Website

Waar de Website links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links en bronnen uitsluitend ter informatie aangeboden. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites of informatie die u daarvan kunt verkrijgen.

Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden van websites van derden te lezen en deze regelmatig te controleren. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing om websites van derden te bezoeken. Het volgen van een link naar een site van derden is op eigen risico.

U mag geen link maken naar onze Website vanaf een website van een derde partij, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt verkregen. Wij behouden ons het recht voor om elke toestemming tot linken zonder kennisgeving in te trekken.

 

8. Persoonlijke informatie

Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, zie onze Privacyverklaring (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt).

 

9. Geen garanties, beperking van aansprakelijkheid

De Inhoud is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. De Website en de Inhoud zijn niet bedoeld om u advies te geven waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u op basis van de Inhoud handelingen verricht of nalaat.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op de Website bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of waarborgen dat de Website en/of de Inhoud nauwkeurig, volledig, foutloos of actueel is of dat het gebruik van de Website en/of de Inhoud geen inbreuk maakt op rechten van derden.

De opname van de inhoud op de website vormt op geen enkele wijze de levering van personeelsdiensten of andere diensten. Adecco en de bedrijven van de Adecco Group sluiten uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid uit voor beslissingen die u op basis van de inhoud neemt.

 

10. Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

Het gebruik van de Website is op eigen risico, maar wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze wanneer dit onwettig zou zijn.

Waar het ons volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan om aansprakelijkheid uit te sluiten, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Website of de Inhoud. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals verlies van gebruik, onderbreking van zaken, winstderving of verlies van gegevens.

 

11. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle kwesties met betrekking tot deze Website en de Inhoud ervan worden beheerst door Belgisch recht, en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, met dien verstande dat (i) wij het recht behouden een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden voor een bevoegde rechtbank in het land waar u woont of een bevoegde rechtbank in een ander land; en (ii) u een procedure tegen ons kunt aanspannen wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden voor de rechtbanken van het rechtsgebied waar u gewoonlijk woont.

 

12. Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle kwesties met betrekking tot deze Website en de Inhoud ervan worden beheerst door Belgisch recht, en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, met dien verstande dat (i) wij het recht behouden een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden voor een bevoegde rechtbank in het land waar u woont of een bevoegde rechtbank in een ander land; en (ii) u een procedure tegen ons kunt aanspannen wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden voor de rechtbanken van het rechtsgebied waar u gewoonlijk woont.

 

12. Contact met ons

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze website zijn welkom en kunnen worden gericht aan Adecco, Legal, Noordkustlaan 16b te 1702 Groot-Bijgaarden (België), of aan privacy@adecco.be.