Nieuwe regelgeving: tijdelijke werkloosheid en een bijkomende toeslag

 • 10/05/2024
 • 13:30
Labels:
 • Adecco Group

Sinds 1 januari 2024 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving met betrekking tot tijdelijke werkloosheid. Werkgevers zijn nu verplicht om een dagelijkse toeslag te betalen aan bepaalde werknemers die tijdelijk werkloos zijn gesteld (behalve in gevallen van overmacht). Dit artikel geeft de details van deze nieuwe maatregel weer, evenals de implicaties ervan voor werkgevers en werknemers.

Wat is de oorsprong en context van deze nieuwe regelgeving?

Deze nieuwe regelgeving vloeit voort uit de wet diverse bepalingen inzake arbeid, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 november 2023. Vanaf 2024 worden de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, behalve die toegekend in geval van overmacht, berekend op 60% van het geplafonneerd loon, in plaats van 65%. Om deze verlaging gedeeltelijk te compenseren, heeft de regering een supplement van 5 euro per dag ingevoerd voor sommige dagen gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering.


Wat is het toepassingsgebied van de maatregel? Hoeveel bedraagt de toeslag?

De toeslag is van toepassing op arbeiders en bedienden, inclusief uitzendkrachten. Deze maatregel geldt voor alle stelsels van tijdelijke werkloosheid, namelijk:

 • Economische redenen;
 • Slecht weer;
 • Technische stoornis;
 • Collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie;
 • Collectieve sluiting van de onderneming wegens vakantie op basis van een algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst (CAO);
 • Collectieve sluiting van de onderneming wegens inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering;
 • Staking of lock-out;
 • Ontslag van een beschermde werknemer;
 • Schorsing bedienden wegens werkgebrek.
 • Enkel tijdelijke werkloosheid overmacht wordt uitgesloten, inclusief medische overmacht. De toeslag bedraagt 5 euro per dag, deze wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de spilindex. De toeslag is alleen onderworpen aan bedrijfsvoorheffing (26,75%), er zijn geen socialezekerheidsbijdragen van toepassing.

  Betalingsvoorwaarden

  Werknemers waarvan het bruto maandloon gelijk is aan of lager is dan 4.000 euro hebben recht op een toeslag voor iedere dag die wordt gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Voor werknemers met een bruto maandloon hoger dan 4.000 euro, is de toeslag alleen van toepassing vanaf de 27e dag tijdelijke werkloosheid bij dezelfde werkgever gedurende het kalenderjaar.

  Een werkgever is verplicht deze toeslag te betalen, tenzij de betaling ervan ten laste wordt gelegd van een Fonds voor Bestaandszekerheid door een collectieve arbeidsovereenkomst die door de Koning algemeen verbindend is verklaard.

  In het kader van uitzendarbeid is deze toeslag momenteel niet ten laste van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Uitzendkrachten ontvangen de toeslag dus altijd van hun werkgever.

  Wat is de aard van de toeslag?

  De toeslag moet worden betaald bovenop de bestaande toeslagen die reeds zijn voorzien door de wet, een collectieve arbeidsovereenkomst of andere bestaande afspraken binnen de ondernemingen. Het is een aanvullende maatregel bedoeld om werknemers in tijdelijke werkloosheid te ondersteunen.

  Conclusie

  Adecco verbindt zich ertoe haar klanten te begeleiden bij de implementatie van deze nieuwe regeling. Wij factureren de toeslag aan onze klanten voor alle dagen van tijdelijke werkloosheid na 1 april. Als u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Adecco.