De fiscale en sociale voordelen van het aannemen van studenten: wat u moet weten?

 • 11/04/2024
 • 13:30
Labels:
 • Adecco Group

De paas- en zomervakantie zijn periodes waarin bedrijven vaak extra personeel nodig hebben om de toegenomen activiteit aan te kunnen. Studenten in dienst nemen kan een voordelige oplossing zijn voor werkgevers, en dit zowel op fiscaal als sociaal vlak. In dit artikel leggen we alles uit wat u moet weten over de voordelen van het inzetten van studenten en de formaliteiten waaraan u moet voldoen.

Wie wordt als student beschouwd?

Een studentenovereenkomst kan worden gesloten door jongeren vanaf 15 jaar, indien zij de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs hebben afgerond. Zo niet, dan is studentenarbeid vanaf 16 jaar toegelaten. Er bestaat geen maximumleeftijd voor een studentenjob.


Opdat een studentenovereenkomst afgesloten kan worden, moet de jongere het hoofdstatuut van student hebben en moet hij in een onderwijsinstelling middelbaar (algemeen, technisch, beroeps- of kunstonderwijs), hoger of universitair onderwijs volgen of een examen voorbereiden voor de centrale examencommissie. Het statuut kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat de jongere:

 • onderwijs met voltijds of volledig leerplan volgt; of
 • deeltijds onderwijs of onderwijs met een beperkt leerplan volgt, in het stelsel van alternerend leren, en aan alle volgende voorwaarden voldoet:
  • het gevolgde onderwijsprogramma bestaat enerzijds uit een theoretische opleiding in een onderwijsinstelling of in een door de bevoegde autoriteiten opgericht, gesubsidieerd of erkend opleidingscentrum en anderzijds uit een praktische opleiding op een werkplaats;
  • de studentenovereenkomst wordt gesloten met een andere werkgever dan degene bij wie hij een praktijkopleiding op de werkplek volgt; dit voorbehoud geldt niet voor de zomermaanden (juli en augustus);
  • de gewerkte uren als student worden verricht buiten de uren waarop de student geacht wordt een theoretische opleiding te volgen of op de werkplek aanwezig te zijn;
  • de student ontvangt geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering.

Een jongere die deeltijds onderwijs volgt en enkel een theoretische opleiding volgt, kan een studentenovereenkomst sluiten, maar enkel tijdens de schoolvakanties.

Hoeveel kost een student?

Het minimumloon dat aan een student wordt betaald, hangt af van het paritair comité waartoe het bedrijf behoort dat de student tewerkstelt. Indien er geen barema’s zijn vastgesteld, heeft de student recht op een gemiddeld maandloon. Studenten zijn in de meeste gevallen enkel onderworpen aan een solidariteitsbijdrage, zij zijn vrijgesteld van gewone socialezekerheidsbijdragen. Deze solidariteitsbijdrage bedraagt 8,13%. De werkgever betaalt een solidariteitsbijdrage van 5,42% op het loon van de student (werkgeversaandeel) en houdt 2,71% in op datzelfde loon (werknemersaandeel). In bepaalde situaties is er eveneens geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd.


De voorwaarden om van deze voordelige regeling te genieten zijn de volgende:

 • De student werkt via een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten;
 • De student werkt maximaal 600 uur per kalenderjaar;
 • De tewerkstelling moet plaatsvinden buiten de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling;
 • De werkgever moet tijdig een Dimona-aangifte uitvoeren.

Adecco voordeel ?

Studenten inzetten via Adecco biedt een eenvoudige en flexibele oplossing voor tijdelijke arbeidsbehoeften. Adecco zal onder andere controleren of de jongere als student kan werken, zal de arbeidsovereenkomst en de Dimona-aangifte uitvoeren,... Bovendien biedt Adecco u een financieel voordeel dankzij een voordeligere coëfficiënt.


Source : Administratieve instructies RSZ - 2024/1 > De personen (socialsecurity.be)